İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

Osmanlı İmparatorluğu zamanından günümüze birçok kent ve ilçelerin isimlerinde değişikliğe gidildi. İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri...

İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

Osmanlı İmparatorluğu zamanından günümüze birçok kent ve ilçelerin isimlerinde değişikliğe gidildi. İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri...

İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri
15 Ağustos 2019 - 11:28

Kimi il ve ilçelerin zaman içinde yaşanan çeşitli olaylardan kimi iller de Osmanlı sonrası zaman içinde değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen iller yıllar içinde değişti. Osmanlı dönemindeki şehir isimleri herkesi şaşırttı! İşte şehirlerin değişen isimleri...


1/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


2/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


3/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


4/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


5/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


6/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


7/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


8/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


9/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


10/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


11/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


12/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


13/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


14/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


15/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


16/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


17/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


18/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


19/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


20/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


21/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


22/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


23/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

 


24/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

Prof. Dr. Musa Şaşmaz'ın "Türkiye'nin İdari Taksimatı" adlı 15 ciltlik araştırması Türkiye'nin vilayet, kaza, nahiye veya köylerinin tarihte uğradığı değişimi ortaya koyuyor. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, TBMM Arşivi, İçişleri Bakanlığı Arşivi, Osmanlı Arşivi, Resmi Gazete Arşivi, Milli Kütüphane kaynakları ve İngiliz arşivlerinden yararlanan çalışmada şehirlerin eski isimleri de yer alıyor.İşte yaşadığınız şehrin isminin tarihi: 

ADANA: Adana'yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur. Ancak, Bizans' lı Etien' in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros'ta ırmağa (Seyhan) adını vermiş.


26/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ADIYAMAN: Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.


27/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

AFYONKARAHİSAR: Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.


28/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

AĞRI: İsmi sınırları içindeki "Ararat" dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı) dağına kondu. Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.


29/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

AKSARAY: Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şelir "Aksaray" adını işte bu beyaz saraydan aldı.


30/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

AMASYA: Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi.


31/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ANKARA: İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "Kıvrıntı", anlamına gelen ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir." Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.


32/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ANTALYA: MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu. Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.


33/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ARDAHAN: Ardahan'ın isim babası ise Gürcülerdir. Ardahan adı Gürcüce Ardana'dan gelmektedir.


34/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ARTVİN: Kıldiyet Dağı'nın dik yamaçları üzerine İskitler tarafından kuruldu. Yaygın bir inanışa göre Artvin adı, kenti kuran İskit hükümdarının adından gelir. Sözcük, önceleri Artvani, sonrada Artvini biçiminde söylenmiş, zamanla Artvin'e dönüşmüştür.


35/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

AYDIN: İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet bey'den aldı. Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir


36/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BALIKESİR: Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio'dan türediği sanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir. Çünkü Kesir Arapça'da çok anlamına gelmektedir


37/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BARTIN: "Parthenia"dan Bartın'a dönüşen adın kaynağı "Parthenios"dur. Bartın ırmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde, Okenaus'un çocuklarından birisi ve "Sular Tanrısı"dır. "Sular ilahı veya Muhteşem akan su" anlamlarına gelir. Bir başka anlamı da "Genç Bakire veya Genç Kızlar için koro türküleri"... "Genç Bakire" ise, tanrıça Athena'nın bir sıfatı.


38/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BATMAN: Batman ismi Orta Çağdan beri kullanılan gelmiş ve Batman Çayı ile bütünleşen bir isim olarak karşımıza çıkmıştır.


39/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BAYBURT: Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı "Paypert" ya da "Pepert" idi. Bayburt adı buradan gelmektedir.


40/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BİLECİK: Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı. Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi.


41/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BİNGÖL: Buradaki bir çok göllerden dolayı bu isim kendisine verildi.


42/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BİTLİS: Kimi tarihçilere göre, "Bageş" ya da "Pagiş" sözcüklerinden türemiştir. Kimilerine göre de Büyük İskender'in komutanı "Lis" ya da "Badlis" burada bir kale kurmuş. Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden kaynaklanıyormuş.


43/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BOLU: Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi. Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler. Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu


44/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BURDUR: Eski adı Askaniya'dır. İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır.


45/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

BURSA: Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias'ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)


46/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ÇANAKKALE: Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz'daki şehir ve kasabaların en büyüğü ve il merkezidir. Boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur. Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır. Bugünkü ismini buradan alır.


47/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ÇANKIRI: İlkçağda "Gangra" kalesinin eteğinde kuruldu. İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı'ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.


48/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ÇORUM: Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir. Bu da bölgede zamanında Rumların çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır.


49/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

DENİZLİ: Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İl eski Türkçe'de ülke, memleket anlamına gelir. Yani deniz memleketi denilir.Bir diğer rivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir. Bu da bölgede domuz çokluğundan kaynaklanmaktadır.


50/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

DİYARBAKIR: Bakır ülkesi anlamına gelmektedir. Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir'dir. Bekir'in memleketi anlamına gelir. Bunun nedeni de Bekir b. Va'il adlı Arap göçebe boyunun buraya yrleşmiş olmasından kaynaklanır. Diyarbakır'ın eski adı Amid veya Amed'dir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Amid'e Hamid de denilmiştir.


51/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

DÜZCE: Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştır.


52/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

EDİRNE: Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için şehir "Hadrianopolis" dını alır. Hadrianus'un şehri anlamına gelen bu sözcük, sonradan değşimlere uğrayarak Edirne halini aldı.


53/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ELAZIĞ: 1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradaki padişah Abdülaziz'in onuruna "Mamuretülaziz" adı verildi. Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ'a çevrildi.


54/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ERZİNCAN: Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye halk tarafından söylenir. Buranın eski adı Eriza'dır.


55/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ERZURUM: Adı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir. Diğer bir rivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir. Erzen darı demektir. Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.


56/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ESKİŞEHİR: Eski adı Doylaion'dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi. 1175 yılında burasını Bizans geri aldı. Kılıçarslan bu şehri daha sonra geri alınca, ona "Bizim eski Şehrimiz" anlamına gelen Eski Şehir adını verdi.


57/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

GAZİANTEP: Şehrin eski adı Ayıntab'dır. Kelime anlamı, pınarın gözü demektir. Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir. Halk Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı başarılı bir savaş verince 6 Şubat 1921'de çıkartılan bir yasayla Gazi ünvanı verildi.


58/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

GİRESUN: Şehrin nerede kurulduğu ve kimler tarafından iskan edildiği konusu tartışmalıdır. Bu tereddüt M.Ö. 350 yıllarına ait kaynaklarda da yer almaktadır. Coğrafyacı Strabon, Farnakia dediği şehrin; bugünkü Giresun kentinin olduğu yerde kurulduğu üzerinde durmuştur. Romalı idareci Arrien Farnakia'nın eski adının Kerasus olduğunu belirtmiş ve buranın Sinoplular tarafından kurulduğunu yazmıştır.


59/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

GÜMÜŞHANE: Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre Gümüşhane denilmiştir.


60/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

HAKKARİ: Hakkâri kelimesi Kürtçe' den dilimize geçmiştir. Bu rivâyete göre kelimenin özü "Kar-in" olup "Her" önekini almıştır. Kürtçe' de "Kar-in", "-ebilmek" manasına gelip, insanın güç yetirebilme durumunu anlatır. Dolayısıyla "Hakkâri" kelimesi "hep güçlü, hep edebilen" anlamı vardır.


61/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

HATAY: Avrupalılar Çin'in kuzeyine "Hıtay" derlerdi (Rusçada "Kitay"). "Hıtaylar" ismini taşıyan yarı göçebe Türk kabileleri 10. yüzyılda Mançurya'yı ve Çin'in kuzeyini işgal etmişler ve burasının ismi "Hıtay" kalmıştı.Atatürk "Hıtaylar"ın Anadolu'ya da gelmiş olduklarına inanıyordu. "40 asırlık Türk yurdu" saydığı Antakya'ya Hatay ismini bu yüzden vermişti.


62/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

IĞDIR: Iğdır''ın adı; 24 Oğuz boyundan 21'ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun ve Oğuz Han''ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp''in en büyük oğlu olan "Iğdır Beğ" den gelmektedir. Bu boyun ilk başbuğu Iğdır Beğ''dir. Iğdır''ın kelime olarak manası "iyi, büyük, yiğit başkan, ünlü ve sahip" gibi anlamlara, Yazıcıoğlu ve Resid-Üd-Din''e göre ise "iyi, ulu, bahadır" manalarına gelmektedir.


63/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ISPARTA: Büyük İskender Kral olduktan sonra (M.Ö. 356 - 323) Anadolu'nun Batısı Yunan egemenliği altına geçti. İskender öldükten sonra bile, daha 36 yıl bu bölge Atina'ya bağımlı kaldı.Bu yıllarda Mora yarımadasında yaşamakta olan Ispartalılarla, Atina Yunanlıları, Anadolu'nun Batısına göç etmeye başladılar. Mora Yarımadası Ispartalılarından büyükçe bir topluluk geldi; Isparta Kenti'ne yerleşti. Kente de kendi ülkelerinin Isparta adını verdiler.


64/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

İSTANBUL: MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir. Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla "Antion" olarak anıldı. Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi. Şehre "Konstantin veya Konstanpolis" adı verildi. Araplar "Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis" demişlerdir. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan "Stin-polis" deyimi kullanıldı. İşte İstanbul bu "Stin-Polis" şehrinden türetildi. Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında "İslambol" adını verdiler. Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.


65/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

İZMİR: Şehrin asıl adı "Smyrna"dır. İzmir kelimesi smyrna'nın halk arasındaki kullanış şeklidir. Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras'ın kızı Smyra'dan alır ve tanrıça Artemis İzmirli'dir. Kimi kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlar'dır. (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir.


66/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KAHRAMANMARAŞ: Maraş Hitit devrinde meşhur kumandan "Maraj" tarafından kurulmuştur. Asurluların "Markasi" ve Romalıların "Germanikya" dedikleri bu şehre İslâm orduları fethedince "Mer'aş" veya "Reaşe", Türkler fethettikten sonra da "Maraş" denildi. "Mer'aş" "titreyen yer" demektir. Nil Vâdisi, Lût Gölü, Amik Ovası, Maraş arası zelzele bölgesidir. Bu sebeple Mer'aş denildiği söylenir.


67/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KARABÜK: Karabük bir Cumhuriyet şehridir. Safranbolu ilçesinin bir köyü olan Öğlebeli'nin 13 hanelik mahallesi olan Karabük, 1935 yılında Ankara-Zonguldak demiryolunun açılmasıyla bugünkü istasyonun olduğu yere bir ad verilmesi gerektiğinde 13 hanelik Karabük mahallesi istasyonu adı verilmiştir.


68/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KARAMAN: İlk ismi Laranda'dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi. Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adı verildi.


69/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KARS: MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı şehre kars adı verilmiştir. Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden yapılan elbise veya şal kuşağı anlamına gelir.


70/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KASTAMONU: Şehrin eski adı "Tumana"dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleşti. İşte Kastamonu Gas ve Tuman'ın birleşmesinden meydana gelmiştir.


71/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KAYSERİ: Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler. Yani İmparator şehri anlamına gelir. Daha sonra Kayseri olarak halk arasında yayıldı


72/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KIRŞEHİR: Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.


73/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KİLİS: Kilis adı Yukarı Mezopotamya da Pellada Cyrrhus denen bir kent ile aynı adı taşıdığı ve Osmanlı kaynaklarında Kilis kalesi olarak geçtiği görülmektedir. Bu sözcüğün okunuşu "Kiris" olup "Kilis" sözcüğüne fonetiği bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Grant Dictionier'de Cyrrhus'u "Kiris" anlamı da "Efendi" olarak yazmaktadır. Büyük olasılıkla 8. yy. da bölgeye gelen Türkmenler tarafından Kiris, Kilis diye söylenmiş ve bugünkü yeri Kilis olarak isimlendirilmiştir.


74/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KIRIKKALE: Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe'nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde "Kırıkkal" şeklinde geçmektedir. Akıncıların hücum ettiğini duyan bizans kale komutanı, bütün barut dolu fıçıları mağlubiyete düştüklerinde havaya uçurulmasını emreder, nitekim düşündüğü gibide olur ve fıçılarla birlikte herşey yerle bir olur.şehrin ismi Şehitlerin kahramanlıklarını ve kimliklerini ifade etmektedir.,


75/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KIRKLARELİ: Kırklareli ismi, toprakları bünyemize katan 40 savaşçıdan gelir, diğer adları deliler veya akıncılar olarak bilinen bu savaşçılar kaleyi ele geçirirler fakat, buradan kurtulamayacağını önceden bilen bizanslıların toplu intaharı ile onlarda bu topraklarda hayatını kaybeder.


76/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KOCAELİ: Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli komutandan dolayı buraya Kocaeli denildi.


77/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KONYA: İsa'dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St. Paul burayı ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti. Bu nedenle Hıristiyanlar ona, "İsa'nın tasviri" anlamına gelen "ikonyum" adını verdiler. Abbasiler burayı alınca "Kuniye'ye" çevirdiler. Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi.


78/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

KÜTAHYA: Frigler buraya "Katyasiyum veya Katiation" adını vermişlerdir. Daha sonra yöre halkı buraya Kütahya demiştir. miştir.


79/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

MALATYA: Hititler döneminde buranın adı "Meliddu"dur. Halk tarafından Malatya olarak değiş


80/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

MANİSA: Yunanca Magnesya'dan gelmiştir. Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler.


81/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

MARDİN: Mardin adı Süryanice'de Marde'den geldiği rivayet edilir. Romalılar "Maride" Araplar ise "Mardin" adını vermişlerdir. Diğer bir rivayet göre ise Kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiğit –görmek kelimesinden geldiği söylenmiştir.


82/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

MERSİN: Mersin'e Mersin denilmesinin sebebi şimdiki Mersin Şehrinin yakınlarında eskiden MERSİNLİ adında bir aşiret varmış. Bu aşiret Türkistan'dan gelen aşiretlerdenmiş. MERSİN adı ile Anadolu'da daha yedi, sekiz tane köy vardır ki, MERSİN adı bu Mersin adındaki Türk Oymağının adına göre konmuştur.


83/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

MUĞLA: Eski adı "Mobolla"'dır. Türkler buraya daha sonra Muğla demişlerdir.


84/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

MUŞ: Bir rivayete göre süryanice'deki suyu bol anlamına glene Muşa'dan diğer bir rivayete göre ise Şehrin kurucusu "Muşet'den gelmiştir


85/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

NEVŞEHİR: Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı "Muşkara" idi. Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehir anlamında Nevşehir adını verdi.


86/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

NİĞDE: İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler. Arap kaynakları şehre "Nekide veya Nikde" demişlerdir. Halk ise şehre Niğde adını vermiştir.


87/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ORDU: Eski adı "Kotyora"dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır.


88/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

OSMANİYE: Osmaniye'nin adı farklı bir kaynaktan Arapça Otman'dan gelmektedir.


89/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

RİZE: Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.


90/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

SAKARYA: Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır.


91/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

SAMSUN: Eski adı "Amisos"dur. Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir.


92/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

SİİRT: Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir. Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.


93/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

SİNOP: Sinop ismi Sinope isimli bir Yunan Tanrıçasından doğru gelmektedir. Şehrin önceki ismide Sinope dir.


94/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

SİVAS: Bu gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında ise farklı görüşler bulunmaktadır. Bunların içinden 'Sebaste' Sebasteia eski yunancada (Augustus Şehri) ismi, Pontus kralı Polemon'un hanımı Pitodoris tarafından verilmiştir. Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman şehrin yönetimini Pont Krallığı'nda bırakmışlardı. Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus'un sevgisini kazanmak ve ona bir şükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca'da Ogüst şehri anlamına gelen "Sebaste" adını verdiği sanılmaktadır.


95/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ŞANLIURFA: Eski adı "Orhoe veya Orhai"dir. Dah sonra Araplar tarafından "R"ya çevrilmiştir. Bir diğer rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup R yani güneş demektir. Şehir Babil hükümdarı Ramis-Nemrut tarafından kuruldu.


96/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ŞIRNAK: Şırnak, Nuh'un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı'nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, önceleri Şerneh, daha sonraki yıllarda ise Şırnak adını almıştır.


97/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

TEKİRDAĞ: Adını, kıyı boyunca uzanan Tekirdağlarından almıştır.


98/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

TOKAT: Eski adı "Komana Pontika"idi. Tokat adının Pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir.

İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

TRABZON: "Trapezus" sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe'dir.


100/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

TUNCELİ: Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiştir. Yani tunçülkesi demektir. (Editörün notu: Tunceli'nin eski ismi Dersim'dir.)


101/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

UŞAK: Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. Bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir.


102/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

VAN: Van'ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan dolayı şehre "Şahmirankent" adı verildi. Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.


103/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

YALOVA: Yalova'nın adının nereden geldiğine dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da en çok kabul göreni Osmanlı döneminde Çiftlikköy ilçesinden başlayıp Termal ve Çınarcık ilçelerini içine alan bölgeye verilen "Yalakabad" adından geldiği. Yalakabad'ın ardından buranın Yali Ovası olarak anıldığı, cumhuriyetin ilanından vefatına kadar sık sık Yalova'ya gelen Ulu Önder Atatürk'ün burada yazdığı mektupları tarih attıktan sonra Yali Ovası yazıp imzaladığı belgelenmiş. Türkçe'ye Rumca'dan Yalı olarak geçen yali ve ova kelimelerinin birleşerek Yalova olarak kaldığı sanılıyor.Yalova'da "Katırlı" beldesinin adı Esenköy, geçmişte hapishane bulunduğundan yıllarca "Zindan" olarak anılan Teşvikiye beldesine bağlı mahallenin ismi ise Yukarı Teşvikiye olarak değiştirildi.


104/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

YOZGAT: Yozgat isminin kaynağına ilişkin değişik söylentiler vardır. yozgat sürü veya otlak kent anlamına gelir. bozok yaylası eskiden beri hayvancılığın gelişmesinde önemli yer tutmuştur.Yozkent, sürüleri bol olan şehir anlamına gelmektedir. daha sonra bu ismin yozgat olarak değişikliğe uğradığı ileri sürülmektedir.


105/ 106
İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri

ZONGULDAK: Kent merkezinin Üzülmez Deresi'nin ağız kısmında yer alması ve derenin ilk çağda "Sandra" adıyla anılması, burada kurulan yerleşmenin de "Sandaraca" adını taşıması nedeniyle, zamanla bu adın Zonguldak'a dönüştüğünü savlamaktadır.


Bu haber 1391 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum