Mali tatil başladı

Beyanname verilme ve ödeme süreleri, işlemler nasıl etkilenecek?

Mali tatil başladı

Beyanname verilme ve ödeme süreleri, işlemler nasıl etkilenecek?

Mali tatil başladı
01 Temmuz 2020 - 09:40

Mali tatil süresi içinde verilmesi gereken vergi beyannamelerinin hem verilme süresi hem de ödeme süresi mali tatilden etkileniyor. Bu vergi beyannamelerinin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle uzuyor

"Mali tatil" mali müşavirlerin (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) ısrarlı talepleri ve takipleri sonucunda mevzuatımıza girmiş bir uygulama. Temmuz ayının 1’inde başlayıp 20’sinde sona eriyor. Mali tatilde, verilmesi gereken bazı beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri uzuyor, bazı süreler işlemiyor, bazı işlemler yapılamıyor.

 Mali tatil, mükelleflerin baş­ta Hazine ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re birçok ka­mu ku­rum ve kuruluşla­rıy­la olan iliş­ki­le­ri­nin yü­rü­ten, ve­ril­me­si ge­re­ken beyanname ve bil­di­rimle­ri düzenleyen ve gönderen mali müşavirlerin tatil yapabilmelerine olanak sağlamak için getirildi. Bu olanaktan sadece mali müşavirler değil, mükelleflerin muhasebe çalışanları ile kamu idarelerinde çalışanlar da yararlanıyor.

Bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) başladı, 20 Temmuz Pazartesi akşamı sona erecek.

Mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri ile idari süreler

Mali tatil süresi içinde verilmesi gereken (yani son günü 1 -20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan) vergi beyannamelerinin hem verilme süresi hem de ödeme süresi mali tatilden etkileniyor. Bu vergi beyannamelerinin verilme süresi, mali tatilin son gününü (20 Temmuz'u) izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle (yani 27 Temmuz 2020 günü akşamına kadar) uzuyor.

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan bu vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Buna göre, 2020 yılında mali tatil nedeniyle, beyan süresi 27 Temmuz 2020 tarihine kadar uzayan beyannamelere ilişkin vergilerin 28 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar ödenmesi şart. Bu süre içinde ödenirse gecikme zammı uygulanmayacak. Dileyen mükellefler beyannamelerini normal sürelerinde verebilir ve ödemelerini normal sürelerinde yapabilirler.

Covid - 19 sebebiyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mart, nisan ve mayıs 2020 dönemlerine ait KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme süreleri 27 Temmuz 2020 tarihine ertelenmişti. Bu tarih mali tatil süresine rastlamadığından, mali tatilin bu beyannamelere hiçbir etkisi olmayacak. Bu beyannameler en geç 27 Temmuz 2020 tarihinde verilecek ve tahakkuk edecek vergiler normal vadelerinden altışar ay sonra (yani 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık 2020 tarihlerine kadar) ödenecek.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, ödeme süresinin son günü (vadesi) mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi 20 Temmuzu izleyen tarihten itibaren 7 gün (27 Temmuza kadar) uzayacak.

Mükelleflere yapılmış olan tarhiyatlara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde süre 27 Temmuza kadar uzayacak.

Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca veya vergi dairelerince "devamlı bilgi verme" hükümleri kapsamında istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, 27 Temmuza kadar uzayacak.

Mali tatil nedeniyle uzamayan süreler

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler       

Mali tatil nedeniyle aşağıda belirtilen süreler işlemez:

Muhasebe kayıt süreleri,

- Bildirme süreleri,

- İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlara karşı açılacak davalarda dava açma süreleri. (Kanunda tahsilata ilişkin davalardan bahsedilmediği için ödeme emrine karşı açılacak davalarda mali tatilin etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Keza devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin de mali tatil sebebiyle uzamadığı düşünülüyor. Bu nedenle söz konusu işlemler için mali tatilin dikkate alınmamasını öneririz.)

Mali tatil süresince duran bu süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar

"Adli tatil" olarak adlandırılan uygulama ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara verirler ve 1 Eylül’de yeniden çalışmaya başlarlar. Adli tatile rastlayan süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün adli tatile rastlaması halinde ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzar.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (25 Temmuz 2020 tarihinde) biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (25 Temmuz 2020 günü resmi tatil olduğundan 27 Temmuz 2020) sona erer. 

Mali tatilde vergi incelemesi

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı istenemez, vergi incelemesine başlanamaz. Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelere bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinde devam edilebilir. Ancak, mali tatil süresi boyunca mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemediği gibi, mükellef inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya da davet edilemez.

Vergi inceleme elemanları tarafından mali tatil süresinden önce yapılan tebligat ile mükelleften defter ve belge ibrazının talep edilmesi ve bu talebe ilişkin verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde süre mali tatilin son gününü izleyen günden itibaren 5 gün uzamış sayılır.

Vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemez, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatil süresince işlemez.

Sosyal güvenlikle ilgili süreler

Sosyal güvenlikle ilgili bildirim, beyan ve ödeme süreleri de mali tatil süresince ertelenir.
 

Erdoğan Sağlam

[email protected]

Bu haber 833 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum