Ta­rih: 14 Ha­zi­ran 1946. Do­nald Trump doğ­du.
Mustafa ÖZBEY

Mustafa ÖZBEY

Ta­rih: 14 Ha­zi­ran 1946. Do­nald Trump doğ­du.

15 Ekim 2019 - 10:25

Ai­le­ Al­man kö­ken­li De­de­ Fri­ed­rich 1869'da Al­manya'da doğ­du, 16 ya­şın­da 1885'te AB­D'­ye gel­di. Ber­be­r'­di.

An­cak… 16 Ni­san 1896'da ha­ya­tı de­ğiş­ti. Ka­na­da Klon­di­ke böl­ge­sin­de al­tın bu­lun­muş­tu. Zen­gin ol­ma ha­ya­liy­le al­tı­na hü­cum eden göç­men­ler ara­sın­da o da var­dı.

Fa­kat… Al­tın çı­kar­mak­la uğ­raş­ma­dı; al­tın ara­yı­cı­la­rı­na yer bu­lup, yi­ye­cek-içe­cek ve ka­dın sa­ta­rak pa­ra ka­zan­dı. Ge­ne­lev iş­let­ti.

Al­man göç­me­ni Eli­za­beth Me­sih ile ev­len­di. As­ker­lik yap­ma­mak ve ver­gi ver­me­mek için Al­man­ya'ya dön­dü­ler. Çok kal­ma­dı­lar, Ame­ri­ka'ya ge­ri gel­di­ler.

11 Ekim 1905'te oğ­lu Fre­de­rick (Fred) doğ­du.
Ba­ba­sı 1918'te ölün­ce Fred, genç yaş­ta ti­ca­re­te atıl­dı. An­ne­siy­le bir­lik­te in­şa­at­çı ol­du. 22 ya­şın­da Eli­za­beth Trump & Son ad­lı şir­ke­ti kur­du.

Ay­nı za­man­da ırk­çı Ku-Klux Klan üye­siy­di; bu ne­den­le kı­sa bir sü­re tu­tuk­lu kal­dı.
İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı'n­da iş­le­ri bü­yüt­tü; ABD Do­nan­ma­sı ve per­so­ne­li için kış­la ve ev­ler yap­tı.

Sa­vaş son­ra­sın­da New York Qu­een­s'­te ar­sa­lar alıp apart­man­lar yap­tı.
Da­ire­le­ri­ni si­yah­la­ra sat­ma­ya­cak ka­dar ırk­çıy­dı.
1935'te İs­koç göç­me­ni Mary Mac­Le­od ile ev­len­di.
Beş ço­cuk­la­rı ol­du; Mar­yan­ne, Fred Jr, Eli­za­beth, Do­nald ve Ro­bert.

 

 

So­yad­la­rı; Al­man­ca “T­ri­ump­h” idi; “za­fe­r” an­la­mın­day­dı; son­ra Trump yap­tı­lar .


Görüntünün olası içeriği: 5 kişi
HAYATIN İÇİNDEN HİKAYELER

Bu yazı 659 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum